Net Metering

Net Metering

Υπάρχει καλύτερος τρόπος για να εξασφαλίσουμε ενέργεια

στα σπίτια και τις επιχειρήσεις...

Πιο καθαρά και πολύ πιο οικονομικά!

Τα φωτοβολταϊκά (ή Φ/Β) συστήματα αποτελούν μια από τις εφαρμογές των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, με τεράστιο ενδιαφέρον για την Ελλάδα. Εκμεταλλευόμενο το φωτοβολταϊκό φαινόμενο, το φωτοβολταϊκό σύστημα παράγει ηλεκτρική ενέργεια από την ηλιακή ενέργεια.

netmetering01

Από το 2010 η εταιρία μας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις, αναλαμβάνοντας το σχεδιασμό, τη μελέτη, την εγκατάσταση και την τεχνική υποστήριξη φωτοβολταϊκών.

Η εταιρία ιδρύθηκε για να βοηθήσει τους υποψήφιους επενδυτές να επενδύσουν στην ηλιακή ενέργεια με τη χρήση των Φωτοβολταϊκών Συστημάτων, αξιοποιώντας το νέο επενδυτικό πλαίσιο με γνώμονα τη μέγιστη δυνατή απόδοση της επένδυσης για τη συνολική διάρκεια ζωής της που υπερβαίνει τα 25 χρόνια.

Το εξειδικευμένο προσωπικό που απαρτίζει την ομάδα του συνεργείου, η άριστη γνώση των συστημάτων και των τεχνικών προδιαγραφών, εγγυώνται για την αρτιότητα της εγκατάστασης.

netmetering02

Η εταιρία μας δεσμεύεται για τις υπηρεσίες της όλο το 24ωρο, όλο το χρόνο, σε περίπτωση οποιασδήποτε βλάβης να επέμβει άμεσα έτσι ώστε να μη διαταραχθεί η λειτουργία και η απόδοση της μονάδας.

Τα υλικά που παρέχει για την εγκατάσταση των Φωτοβολταϊκών μονάδων (πάνελς, Inverters/μετατροπείς, βάσεις στήριξεις των πάνελ), έχουν τις απαραίτητες Πιστοποιήσεις και υπογράφουν την εγγύηση και την ποιότητα των κατασκευαστών τους.

 

netmetering03 netmetering04
 

Τοποθέτηση βάσεων σε φωτοβολταϊκό
πάρκο στο Καλλίθηρο Καρδίτσας

Net Metering

Με το Net Metering μπορείτε να παράγετε μόνοι σας την ενέργεια που χρειάζεστε. Τα φωτοβολταϊκά παράγουν καθαρή ενέργεια φθηνότερα από το ηλεκτρικό δίκτυο. Μπαίνουν εύκολα και χρειάζονται ελάχιστη συντήρηση, ενώ η τελική εξοικονόμηση είναι χιλιάδες ευρώ, ακόμα και στις πιο μικρές εγκαταστάσεις!

Τι είναι το Net Metering;

Το Net Metering ξεκίνησε στις ΗΠΑ το 1980 και εφαρμόζεται πια με επιτυχία σε πολλές χώρες. Η εφαρμογή του στη χώρα μας ξεκίνησε από την 1η Ιανουαρίου 2015.

Στην πράξη, είναι μια συμφωνία που σας επιτρέπει να συμψηφίζετε την ενέργεια που παράγετε, με την ενέργεια που καταναλώνετε σε ετήσια βάση. Είναι ο συμψηφισμός παραγόμενης - καταναλισκόμενης ενέργειας και εφαρμόζεται κυρίως για εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών σε διάφορες χώρες όπως η Κύπρος, η Ιταλία, η Γερμανία, η Δανία και οι ΗΠΑ. Το Νet Μetering επιτρέπει στον καταναλωτή να καλύψει ένα σημαντικό μέρος της ενέργειας που καταναλώνει ενώ παράλληλα του δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το δίκτυο για έμμεση αποθήκευση της πράσινης ενέργειας που παράγει το φωτοβολταϊκό του σύστημα. Ο όρος “net” προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ καταναλισκόμενης και παραγόμενης ενέργειας σε μία ορισμένη χρονική περίοδο. Η περίοδος αυτή είναι συνήθως ο κάθε κύκλος καταμέτρησης και τιμολόγησης της καταναλισκόμενης ενέργειας. Αν υπάρχει περίσσεια ενέργειας, αυτή συνήθως δεν χάνεται για τον καταναλωτή αλλά συμψηφίζεται για μια ορισμένη χρονική περίοδο οπότε και γίνεται η τελική εκκαθάριση. Η περίοδος αυτή σύμφωνα με την τελευταία υπουργική απόφαση ορίζεται στους 12 μήνες.

Νομοθετικό Πλαίσιο

Με το Ν.4203/2013 (ΦΕΚ 235Α/1‐11‐2013) θεσμοθετήθηκε για πρώτη φορά η δυνατότητα των καταναλωτών να κάνουν χρήση του Νet Μetering. Οι ρυθμίσεις αυτές τροποποιήθηκαν με το Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85Α/7‐4‐2014) ενώ στις 30/12/2014 υπογράφηκε η τελική υπουργική απόφαση σύμφωνα με την οποία καταρτίζεται το Ειδικό Πρόγραμμα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων από αυτοπαραγωγούς για την κάλυψη ιδίων αναγκών τους, με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού. Το Πρόγραμμα αφορά σταθερά φωτοβολταϊκά συστήματα τα οποία εγκαθίστανται στον ίδιο ή όμορο χώρο με τις εγκαταστάσεις κατανάλωσης τις οποίες τροφοδοτούν και οι οποίες συνδέονται στο Δίκτυο. Τα φωτοβολταϊκά συστήματα μπορεί να εγκαθίστανται επί κτιρίων ή επί εδάφους ή άλλων κατασκευών, περιλαμβανομένων και αυτών του πρωτογενούς τομέα, σύμφωνα με την κείμενη πολεοδομική νομοθεσία.

Αδειοδοτική διαδικασία

Η αδειοδοτική διαδικασία που απαιτείται για την διασύνδεση με το δίκτυο ενός Φ/Β συστήματος είναι απλή και η εταιρεία μας αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση όλων των σταδίων της.

Δικαιολογητικά

Για την κατάθεση της αίτησης απαιτούνται συνοπτικά τίτλοι ιδιοκτησίας (ή μισθωτήριο) του ακινήτου και έγγραφη βεβαίωση από τους υπόλοιπους συνιδιοκτήτες (αν υπάρχουν) ότι επιτρέπουν την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού από τον ενδιαφερόμενο (πχ σε περίπτωση πολυκατοικίας). Τα υπόλοιπα έγγραφα αφορούν τεχνικές εκθέσεις, σχέδια και τις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις του επιβλέποντος μηχανικού. Συνοπτικά τα απαραίτητα δικαιολογητικά παρατίθενται παρακάτω:

 • Τίτλοι ιδιοκτησίας (συμβόλαιο με μεταγραφή στο υποθηκοφυλακείο ή μισθωτήριο
 • Οικοδομική άδεια ή άλλα σχετικά έγγραφα που αποδεικνύουν τη νομιμότητα του κτιρίου
 • Υπεύθυνες δηλώσεις του ενδιαφερόμενου
 • Έγγραφη άδεια των συνιδιοκτητών του χώρου ή απόφαση γενικής συνέλευσης της πολυκατοικίας ή σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις (σε περίπτωση συνιδιοκτησίας)
 • Κάτοψη οροφής - δώματος - κεκλιμένης στέγης ή εδάφους με φωτοβολταϊκά
 • Μονογραμμικό σχέδιο φωτοβολταϊκού συστήματος
 • Τεχνικά φυλλάδια εξοπλισμού (φωτοβολταϊκών πλαισίων – αντιστροφέων)
 • Υπεύθυνες δηλώσεις μηχανικού

Ποιοι ωφελούνται;

Κάθε νοικοκυριό ή επιχείρηση με ετήσια κατανάλωση πάνω από 3.500 kWh που χρησιμοποιεί ιδιόκτητο ή μισθωμένο ακίνητο αρκεί να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη.

Όσο μεγαλύτερη η κατανάλωση τόσο μεγαλύτερη και η εξοικονόμηση. Γι' αυτό, πολλές φορές, το Net Metering συνδυάζεται και με την εγκατάσταση αντλίας θερμότητας για τη θέρμανση, ώστε να μειωθεί συνολικά το κόστος ενέργειας.

Γιατί Net Metering?

 • Ο ιδιώτης ή ο επαγγελματίας δεν εξαρτάται από το κράτος για να επιδοτηθεί και για να αποσβέσει το κόστος της επένδυσης του αφού δεν υπάρχει χρηματική δοσοληψία με την πολιτεία και επομένως δεν υπάρχουν έσοδα από feed-in tariffs
 • Ο ιδιώτης ή ο επαγγελματίας προπληρώνει την ηλεκτρική του ενέργεια για τα επόμενα 25 χρόνια με χαμηλό σταθερό κόστος και δεν νοιάζεται για τις ετήσιες αυξήσεις της ΔΕΗ
 • Tο κόστος ηλεκτρικού ρεύματος συμπεριλαμβανομένων των χρεώσεων για τη μεταφορά του σε συνδυασμό με τις ανταγωνιστικές τιμές προμήθειας και εγκατάστασης των φωτοβολταϊκών συστημάτων, καθιστούν την επιλογή του Net Metering συμφέρουσα για την πλειονότητα των νοικοκυριών αλλά και των επιχειρήσεων.
 • Δίνει κίνητρο ώστε να καλυφθεί ένα μεγάλο μέρος των ενεργειακών αναγκών, συμπεριλαμβανομένης της θέρμανσης χρησιμοποιώντας ηλεκτρική ενέργεια και δίνει ώθηση σε εναλλακτικές και σύγχρονες μορφές θέρμανσης όπως οι αντλίες θερμότητας κάνοντας έτσι ένα βήμα παραπάνω για την απεξάρτηση από τις διακυμάνσεις της τιμής του ρυπογόνου πετρελαίου ή του φυσικού αερίου.
 • Η κατανάλωση γίνεται κοντά στην παραγωγή μειώνοντας τις απώλειες που παρατηρούνται κατά τη μεταφορά της ηλεκτρικής ενέργεια.
 • Η χώρα μας απαλλάσσεται από ενεργειακές εξαρτήσεις και τις διακυμάνσεις του κόστους
 • Μειώνονται οι εκπομπές CO2
 • Μειώνεται η επιβάρυνση του περιβάλλοντος και της υγείας των κατοίκων των γειτονικών περιοχών σε εργοστάσια παραγωγής ρεύματος με ορυκτά καύσιμα

Η ικανοποίηση σας είναι προτεραιότητα για μας

Αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία, από την υποβολή των αιτήσεων έως την εγκατάσταση, λαμβάνοντας υπόψη τις δικές σας μοναδικές ανάγκες και φροντίζουμε έτσι ώστε το σύστημα σας να μπορεί να συνδυασθεί στο μέλλον με μια αντλία θερμότητας ή με ένα έξυπνο σύστημα αποθήκευσης και διαχείρισης ενέργειας.

 • 24410 29536
 • 24410 42130

Newsletter